بایـــــرام

منیم حورمتلی دیلداشلاریم بیزی اوز باخیشلاریزینان سویوندورون

سوزلوک بو کلمه لرین معنی سین بیلیردیز

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلیDimdik       منقار                   :    دیمدیک
Quyruq       دم / دمبه           :    قویروق
Buynuz        شاخ                  :     بوینوز
Qanad           بال                   :     قاناد
Lələk              پَر پرندگان       :     لَلَک
Əmcək.       پستان حیوانات  :    امجک 
Tüy                پَر پرندگان       :      توٓى 
Yün                پشم               :      یوٓن
Qəzil            پشم بُز             :      قَزیل 
Üzgəc       باله ماهى           :       اوٓزگج
Solunqac  آبشش                : سوْلونقاج
Daşlıq     سنگدان                :      داشلیق
Uzunburun خرطوم             : اوزون بورون
Qotaz          کاکل/ منقوله   :     قوتاز
Hürgüc   کوهان                   :     هوٓرگوج
Toynaq      سم/ سنب        :     تویناق
Təktoynaq تک سم             : تک تویناق
Qoşatoynaq جفت سم      : قوشا تویناق
İynə           سوزن              :       ایْـینه
Duyarqa  شاخک                :      دویارقا
Qıynaq     چنگال پرندگان           :     قیٓیناق
Caynaqچنگال برخى حیوانات    : جایناق
Cırmaq پنجه برخى حیوانات      : جیرماق
xıl        دندان نیش                     :        خیل 
Cırnaq پنجه برخى حیوانات       : جیرناق
Yal             یال اسب /شیر        :   یال 

Dimdik       منقار                    :    دیمدیک
Quyruq       دم / دمبه            :    قویروق
Buynuz        شاخ                   :     بوینوز
Qanad           بال                    :     قاناد
Lələk              پَر پرندگان        :     لَلَک
Əmcək.       پستان حیوانات   :    امجک 
Tüy                پَر پرندگان         :      توٓى 
Yün                پشم                :      یوٓن
Qəzil            پشم بُز              :      قَزیل 
Üzgəc       باله ماهى            :       اوٓزگج
Solunqac  آبشش                 : سوْلونقاج
Daşlıq     سنگدان                 :      داشلیق
Uzunburun خرطوم              : اوزون بورون
Qotaz          کاکل/ منقوله    :     قوتاز
Hürgüc   کوهان                   :     هوٓرگوج
Toynaq      سم/ سنب        :     تویناق
Təktoynaq تک سم              : تک تویناق
Qoşatoynaq جفت سم        : قوشا تویناق
İynə           سوزن                :       ایْـینه
Duyarqa  شاخک                  :      دویارقا
Qıynaq     چنگال پرندگان     :     قیٓیناق
Caynaqچنگال برخى حیوانات   : جایناق
Cırmaq پنجه برخى حیوانات     : جیرماق
xıl        دندان نیش                    :        خیل 
Cırnaq پنجه برخى حیوانات      : جیرناق
Yal             یال اسب /شیر       :   یال 

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
دوشنبه 1401.2.19
بؤلوملر : سوزلوک,

اوز آنا دیلیمیزی یاخجی اورگنیب و دانیشاق

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی

ساپ: نخ
ساپلاق: تقسیم، توزیع
ساپاند: سوپاند، سنگ انداز، فلاخن، سنگ قلاب
ساپقین: منحرف، گمراه
ساپلاق: دسته، دم، دمچه
ساتقی: فروش
ساتقین: خود فروخته، خود فروش، جیره خور
ساتیریک: تألیف انتقادی
ساتیرا: تألیف ادبی افشاگر
ساج: تابه، تاوه، ورقه چدنی یا آهنی که روی آن نان می‌پزند
ساچ: زلف، گیس، گیسو
ساچاق: ریشه و رشته‌های دور پارچه و جامه
ساچماق: افشاندن، پراکندن
ساحه: زمینه، رشته
ساختا: ساختگی، جعلی، مصنوعی
ساخسی: .گلی، سفالی
ساخلاما: نگهداری، حفاظت
ساداق: تیردان
سارالتی: زرد فام
سارساق: احمق، جاهل، یاوه
سارسیتماق: متزلزل کردن، از پا در آوردن
سارسیماق: سست شدن
سارماشان: پیچک، پیچنده
ساریق: دستار، عمامه
ساریلی: باندپیچی شده، طناب پیچ شده
ساریلیق: زردی، یرقان
سازاق: باد سرد، سوز، سرما
ساغالما: شفا، التیام
ساغلام: سالم، تندرست
ساغو: مرثیه، اشعار مرثیه و ماتم
سالخیم: خوشه
سالدات: سرباز، سپاهی
سالدیرما: هجوم، تعقیب
ساللاق: آویزان
سامان: کاه، پوشال
سانجی: دل درد، سوزش
سانکی: گویا، مثل اینکه، انگار
سانماق: فرض کردن، گمان کردن
ساوا: خبر، مژده، بشارت
ساواش:دعوا، جنگ، ستیز
سایاق: اسلوب، روش، شیوه
سایخاش: ساکت، راکد
سایریشان: سو سو زننده، چشمک زدن
سایغی: حرمت، احترام
سایماز: بی اعتنا، بی تفاوت
ساییق: بیداری، هشیاری، آگاه
سئچکی: انتخاب، انتخابات، گزینش
سئچمک: انتخاب کردن، دست‌چین کردن
سئرچه: گنجشک
سئودا: عشق
سئوگی: عشق، محبت
سئویل: دوست داشتنی
سپلنمک: پاشیده شدن
سرت:سخت، محکم، خشن
سرگی:نمایشگاه
سرین: خنک، سرد
سوبای: مجرد
سوپورگه: جارو
سود: شیر
سوچ: گناه، تقصیر
سوخماق: فرو بردن، چپاندن، تپاندن
سوخولجاق: کرم خاکی
سودور: تاول آبکی، ورم، آماس پوست
سورغو: پرسش، سوال
سورگون: تبعید
سورما: مکش، مکیدن
سورماق: سوال کردن، پرسش کردن
سورمک: رانندگی کردن
سورو: گله، رمه،دسته
سوزگج: آبکش، صافی
سوزمه: آب گرفته، آبکش شده
سوس: ساکت شو، هیس
سوسوز: تشنه
سؤکمک: شکافتن
سولچو: چپ گرا
سولغون: پژمرده، رنگ پریده، دژم
سومسوک: کند زهن، ولگرد
سوموک: استخوان
سون: پایان،اتمام، آخر
سونا: اردک نر، مرغابی وحشی نر
سونقور: شاهین، نوعی باز
سونگو: سر نیزه
سؤنمز: خاموش نشدنی
سونوج: عاقبت، نتیجه
سوواق: کاه گل
سووخا: بی‌صاحب، میراث
سوی: طایفه، ایل، نسل
سویغون: غارت، چپاول
سؤیکنمک: لم دادن، تکیه دادن
سؤیود: درخت بید
سؤیوش: فحش، ناسزا
سویوق: سرد
ساوییه: سطح، پایه، رده
سیجیم: طناب، ریسمان
سیرا: ردیف، نوبت
سیرغا: گوشواره
سیزیلتی: سوزش خفیف، زاری
سیسقا: ضعیف، نزار، مرنی
سیغیر: گاو نر
سیغیرچین: سار
سیغیشدیرماق: گنجانیدن، جا دادن
سیغین: گوزن
سیناق: آزمایش، امتحان
سینیخماق: لاغر شدن، ضعیف شدن

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
سه شنبه 1400.9.2
بؤلوملر : سوزلوک,

حیوانلارین تورکی آدلارین اورگشح (نام های حیوانات به زبان ترکی آذربایجانی)

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی

1) حشرات
قوُرد قوُش: حشرات موذی
بؤجک: حشره
آری: زنبور
بال آریسی: زنبور عسل
میلچَک:مگس (چیبین  برگرفته از ترکی سومری)

میغمیغا: پشه ( هونو / آغجا قاناد)
پیسپیسلی / پیسپیسدا: سوسک سیاه
موزالان: خرمگس

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
جمعه 1396.6.24
بؤلوملر : سوزلوک,

باش : سر

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی


باش : سر
باش چخماق : سر در آوردن
باش آچماق : سرم خلوت شد
باش آشاغی : سرازیر ، سر به زیر
باش آغارتماق : مو در راه ( کسب تجربه ) سفید کردن
باش آغیرتماق : با پرحرفی باعث سردرد و مزاحمت کسی شدن
باش آغریدان : درد سر آور
باش آغریسی : سر درد
باش آغریسی وئرمه ک : موجب سر درد شدن
باشی آغریماق : سر درد داشتن
باش آلیب گئتمه ک : بدون اجازه واز شدت ناراحتی رفتن و دور شدن
باش اوجالتماق : سر بلند کردن ، موجب سربلندی شدن
باش ائندیرمه ک : سر خم کردن
باش باشا قویماق : سر به سر کسی گذاشتن
باش توتماق : به نتیجه رسیدن
باش دولاندیرماق : وقت گذرانی کردن
باش چه کمه ک : به کسی سر زدن
باش ساغلیغی : تسلیت
باش ساغلیغی وئرمه ک : تسلیت گفتن
باش قاتماق : کسی را سرگرم کردن
باش قاوزاماق : سر بلند کردن
باش قولاق آپارماق : سر کسی را بردن
باش کسه ن : بی انصاف ، جلاد
باش قیرخماق : تراشیدن سر
باش یوخاری : سر بالائی
باش یئمه ک : سر کسی را بردن
باش گؤسترمه ک : باش گؤرسه تمه ک ، ظاهر شدن
باش قوشماق : سر به سر کسی گذاشتن
باش قوشماق : اهمیت دادن به چیزی یا کاری
باش سوخماق : فضولی کردن
باش سیندیرماق : سر شکستن

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
دوشنبه 1396.4.19
بؤلوملر : سوزلوک,

بالاجا سوزلوک

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی

http://bayram.arzublog.com/uploads/bayram/2sozluk.jpg

بالا = کوچک

بالا : کوچک
بالاجانا : کوچک
بالاجا : کوچولو
بالاجا - بالاجا : کم کم ، یواش یواش
بالاجا بوی : کوتاه قد
بالاجالاشدیرماق : کوچک کردن
بالالاندیرماق : کوچک کردن
بالاجالیق : کوچکی
بالاجالاندیرماق : کوچک کردن
بالاخانا : اتاق کوچک در بالای آخرین طبقه ساختمان
بالالیق : کوچکی
بالا- بالا : یواش یواش

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
یکشنبه 1396.4.18
بؤلوملر : سوزلوک,

سوزلوک

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی

چئشدک : صبحانه .

قیلیش قاناد : ابابیل .

قارانقوش : چلچله .

گولابتین : بیر نوع تزئینی پارچا .

آغی : کوون کیمی بیر اوت دور . کهلیک اوتو کیمی . نارین گوللری اولار . آنجاق سمی دیر .

اووچو پیریم : اوولاری حفظ ائیله ین .

خیل : دوغوزون آلت انگینده اولان بیر سوموک کی عاج سایاق اولار .

ککیره : بیر نووع آلاغ کی داوارلار اونو چوخ سئورلر . طامی آنجاق آجی اولار.

سلم : او آدام لارکی اللرینین دسترنج لرین یئییرلر .

خوگان : بیر شهر آدی دیر کی خمینی شهرین یاخین لیغیندا اولار . بو شهرین هامیسی تورک دیرلر .

زاغلی : گوی یا تقریبا بنفشه رنگینه اوخشار . اسلحه یا بو سایاق شئی لرده بو رنگی داها آرتیق گورمک  اولا بیلر .

تئر : خورجونون بویوکو . معمولا اونا سودولدوروب ؛ باشینا دا بیر تپه جک قویاردی لار .

چور : اوجا بویلو گول چولو دور کی بنفش رنگلی اولار .

سئلینتی : سئل دن سونرا گلن  .

گوزر : بوغدا – آرپاکی دویرلر خرمن ده . آنجاق هله آیریلمامیش سونرا سونبولدن . بیر آتا سوزونده بو لوغت بئله ایشله نمیشدیر : ... ت ایستر گوزر دویه / اونودا گوزل دویه

تاققیر : محکم

دویوش : ال آغاجی کی پالتاریوماقدا اوندان فایدالاناردی لار .

هامپا : او یئرکی ارباب اکینچی یه وئریب. بو هامپالیق ائدیر . اوزو اکیب – بیچیر . اوندان پول گوتورور .

ایت باسماق : بیر ایت کی خطری احساس ائدیب های  - کوی سالار  دئییر کی ایت باسیر .

سکمک : کهلیکین یئریشینه دئییرلر .

قاراواش : قولون دیشی سی

توتقال : چسب

ولیم : بیر تهر آغاج . میانا آغاج . تندیرده اوجاقدا یاندیرماق اوچون قویارلار .

حاللالیق : اکینچی لر ؛ کندلی لر بیچین دن سونرا شادیانه ائدنده اونا حاللالیق ائدیریک دئییرلر .

شده ره : لاپ بویوک الک .

سیر سیرا : هاوانین سویوغوندا سویون اوزو نازیک بیر تئل باغلار کی اونا سیر سیرا دئییرلر .

چن : یئردن قالخان بوخارا چن دئییرلر .

یال : داغین سره لرینده لوت یئرلره یال دئییرلر .

یال : بیر تهر یئمک . ایت لرین ده یئمک لرینه یال دئییرلر .

اوروائی : قدیم کولش مئیدانیندا کولشمه دن قاباق اوخونان شعرلره اوروائی دئییردیلر .

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
دوشنبه 1396.4.5
بؤلوملر : سوزلوک,

بیر ایکی تورکی سوزلوکی

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی

یوخسول = فقیر، ندار  YOXSUL

یوخسول‌لوق= فقر  YOXSULLUQ

وارسیل= غنی، دارا VARSIL

وارسیل‌لیق= غنا، ثروتمند بودن VARSILLIQ

فناوری، تکنولوژی= قوراشدیریم  QURAŞDIRIM

مجبور= ایته‌کلی İTEKLİ

امضا= ایزباسی İZBASI

امضا کردن= ایزباسماق İZBASMAQ

 شارژ= دولوم  DOLUM

شارژ کردن= دولوملاماق DOLUMLAMAQ

شاهد= تانیق TANLQ

آیین= تؤره TÖRE

مراسم= تؤرن TÖREN

رسوم= گله‌نک GELENEK

آداب= گؤره‌نک GÖRENEK

غرور، افتخار= قیوانج QIVANC

تنها= یالقیز  YALQIZ

صرفا= یالنیز YALNIZ

فرم= بیچیم BİÇİM

گؤروت= عکس، فتو GÖRÜT

ایماژ= گؤرونتو GÖRÜNTÜ

ائرته= صبح  ÉRTE

ائرکن= زود ÉRKEN

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
دوشنبه 1396.4.5
بؤلوملر : سوزلوک,

چند کلمه ترکی درباره مراسم ازدواج و عروسی

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی


http://bayram.arzublog.com/uploads/bayram/bay_galin.jpg


آداخلیAdaqlı : نامزد شده

آلین یازیسیAlınyazısı : سرنوشت

اؤتوکÖtük : خواهش

اؤتونمکÖtünmǝk : خواهش کردن

اوخوندوOxundu : دعوتنامه، کارت دعوت

اؤگÖg : تصمیم

اؤگله­ شمکÖglǝşmǝk : تصمیم گرفتن

ایزباسماقİzbasmaq : امضا کردن

ایزباسیİzbası : امضا

ایلایگونİlaygün : تاریخ، مورخه

ائلچیElçi : خواستگار

ائوله­ نمه تؤره­نیEvlǝnmǝ törǝni : مراسم ازدواج

ائوله­ نمهEvlǝnmǝ : ازدواج

باشلیقBaşlıq : شیربها

بایرامBayram : عید

بکله­ مکBǝklǝmǝk : منتظر بودن

بویروقBuyruq : امر

تاپاناقTapanaq : آدرس

تانیقTanıq : شاهد

تؤرهTörə : آئین

تؤره ­­نTörən : مراسم

توی ائویToy evi : تالار عروسی

تویToy : جشن، ضیافت با غذا، جشن عروسی

چاغریلیÇağrılı : مدعو، دعوت شده

چاغریلیقÇağrılıq : کارت دعوت، دعوتنامه

چولاÇola : ساعت

دوروDürü : هدیه ای در بخچه و یا بسته که به عروس داده می شود

دونورDünür : والدین عروس و داماد

دوواق قاپماDuvaq qapma : شعر آشیقی که در پایان عروسی از سوی آشیق خوانده می شود

دوواقDuvaq : سرپوش و یا روبند توری عروس

دویون ائویDüyün evi : تالار عروسی

دویون تؤره­نیDüyün törǝni : مراسم عقد

دویونDüyün : جشن عروسی، جشن ختنه سوران (اصلا به معنی عقد، از مصدر دویمکDüymǝk  به معنی گره زدن، همریشه با دویومDüyüm ، دویمه­جDüymǝc ، دویمهDüymǝ ، .....)

ساغدیشSağdış  (ساغدیچ، ساغداچ): یکی از دو نفری که در شب زفاف همراه داماد- در طرف راست او- می روند

سورSür : کلمه ای ترکی-مغولی به معنی جشن و فستیوال است. این کلمه که به زبان فارسی نیز وارد شده، ربطی به کلمه سور در زبان پهلوی و یا سرخ در زبان فارسی ندارد و با کلمات "سورسات-سویورسات" و "سویورقا-سیورغا" و .... همریشه است. این کلمه در زبان فارسی در ترکیبهای چهارشنبه سوری، سوریه، سورنامه، سور دادن، سور چرانی و ختنه سوران، .... حفظ شده است.

سورچوSürçü : مهماندار (در دوره آغ قویونلو، قاراقویونلو)

سولدوشSolduş : یکی از دو نفری که در شب زفاف همراه داماد- در طرف چپ او- می روند

سویورگهSüyürgə : جشن، مهمانی، ضیافت

سئویSevi : دوست

شنلیکŞənlik : شادمانی، عید، فستیوال

شؤله­­ نŞölən : مهمانی، ولیمه، ضیافت همراه با غذا، ضیافت دینی

قالینQalın : جهیزه

قوتلوQutlu : مسعود، مبارک

قوشانتیQoşantı : جهیزه

قوناقلیقQonaqlıq : مهمانی

قیوانجQıvanc : غرور، افتخار

کبینKǝbin : مهریه

کوره­ که­ ­نKürǝkǝn : داماد

گرده­ کGǝrdǝk : حجله (همریشه با گره­گهKǝrǝgǝ -کره­گوKǝrǝ به معنی نوعی چادر، این کلمه به شکل خرگه وارد زبان فارسی شده است)

گله­­ نه­­ کGələnək : رسوم

گلینGǝlin : عروس

گؤره­­ نه ­­کGörənək : آداب

گؤرومGörüm : نمونه (اؤرنه­ک کلمه ای ارمنی است)

گؤزله­ مکGözlǝmǝk : منتظر شخص معین و  چیز مشخصی بودن، چشم براه بودن

ههHǝ : بلی، آری

یاشامYaşam : زندگی، حیات

یاشانتیYaşantı : برهه ای از زندگی، مقطع و دوره ای از حیات

یالقیزYalqız : تنها

یالنیزYalnız : صرفا

یاووقلوYavuqlu : نامزد

یئنگهYengǝ : راهبر زن در عروسی، زنی که عروس را آرایش کرده، به حجله برده و به داماد می سپارد؛ زن عمو، دائی و یا برادر

یئیگون  Yeygün: جمعه

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
جمعه 1396.4.2
بؤلوملر : سوزلوک,

سوزلوک

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی


http://bayram.arzublog.com/uploads/bayram/library.jpg
دئمییه ک
دئیه ک
دئمییه ک
دئیه ک

غرب

باتی

شنبه

یئل گونو

راست

ساغ

یک شنبه

سود گونو

چپ

سول

دو شنبه

دوز گونو

مجری

آپاریجی

سه شنبه

آرا گون

کشور

اؤلکه

چهارشنبه

اود گونو

مبارک

قوتلو

پنج شنبه

سو گونو

اتحاد

بیرلیک

جمعه

آینی

همسایه

قونشو

دانشگاه

بیلی یورد

دریا

دنیز

دانشجو

اویرنجی

جزیره

آدا

مدرسه

اخول

زمان

چاغ

خوابگاه

یاتاق

طول

بوی

امتحان

سیناق

عرض

ان

کیف

چانتا

ارتفاع

اوجالیق

پاک کن

سیلگی

بهار

یاز

جامعه

توپلوم

تابستان

یای

رنگ

بویا

پاییز

گوز

قرمز

آل

زمستان

قیش

آبی

گؤی

فروردین

آغلار گؤلر

سبز

یاشیل

اردیبهشت

گؤلن آی

زرد

ساری

خرداد

قیزاران آی

طلایی

قیزیلی

تیر

قورا پیشیرن

نقره ای

گوموشی

مرداد

قویروق دوغان

صورتی

پنبه ای

شهریور

زومار آیی

خاکستری

بز

مهر

خزل آیی

سیاه

قره

آبان

قیروو آیی

سفید

آق

آذر

آذر

جهت

یؤن

دی

چیلله

شمال

قوزئی

بهمن

دوندوران آی

جنوب

گونئی

اسفند

بایرام آیی

شرق

دوغو

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
چهارشنبه 1396.2.6
بؤلوملر : سوزلوک,

آذری دیلی سوزلوکی

0 گؤروش
یازار:‌ اهرلی


 " سوزلوک " آذری دیلینده لغتنامه معناسیندادیر . تاسف لر اولسون کی ایراندا آذری دیلی ، عرب و خصوصا فارس دیلی ایله قاریشیب دیر و اصیل کلمه لر اؤز یئرلرینی ایتیریب لر . بو حیصه ده الیمدن گلن کلمه لری معنا لاریلان گتیرمک ایسته ییرم ، اومید کی چالیشاق و اونلاری اؤز یئرلرینده ایشلده ک :

 

آچیقلاماق : توضیح ، تشریح

آختاریش : جستجو ، کاوش

اؤرنک : نمونه ، مثال

انکشاف : تکامل ، توسعه

اویغون : مناسب ، مطابق

اینجه : ظریف ، نازک

اینجه صنعت : هنرهای زیبا

ایز : اثر ، رد

باشقا : دیگر

بنیز : چهره ، روی

بیلگین : آگاه ، دانا

تامسینماق : مزمزه

دنیز : دریا

دوستاق : زندان

دویماق : درک ، حس

درگی : مجله

ذیروه : قله

زنگین : غنی ، پربار

ساحه : زمینه

سارساق : ابله ، احمق

ساغلام : تندرست ، سالم

سایاق : شیوه ، روش

سورغو : سوال

سیناق : امتحان ، آزمایش

شانلی : باعظمت

قالدیرماق : بلند کردن

قایناق : منبع ، سرچشمه

قیناماق : سرزنش

قاسیرغا : طوفان ، کولاک

کؤرفز : خلیج

گئرچک : حقیقت

گئری : عقب ، پس

گرگین : بحرانی ، حاد

گؤونمک : فخرکردن ، مباهات

ماراق : علاقه

موغایات : مواظب

مازی : تیله

یئنی : نو ، جدید

یوکسک : بلند ، عالی

یاتاق : بستر ، خوابگاه

یازیچی : نویسنده

یالنیز : فقط ، تنها

یال یاماج : کوهپایه ، دامنه

یانلیش : اشتباه ، سهو

آرتــیغین اوخوماغا بورا کلیک اِئلین
شنبه 1396.1.5
بؤلوملر : سوزلوک,